1 y ·Translate

Trung du và miền núi phía Bắc là khu vực có diện tích 100.965 km²; tổng dân số ngày 1/4/2019 là 13.853.190 người; mật độ dân số trung bình 137 người/km²; bao gồm 15 tỉnh.

Thế mạnh của vùng Trung du và miền núi phía Bắc là phát triển công nghiệp cũng như du lịch sinh thái. Hiện mạng lưới hạ tầng giao thông ngày càng được đầu tư mạnh mẽ giúp thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội; bảo đảm quốc phòng – an ninh.

Danh sách các thành phố lớn ở Việt Nam thuộc vùng Trung du và miền núi phía Bắc bao gồm 19 cái tên.

Xem thêm: https://khudothivinhomes.com.v....n/ban-do-hanh-chinh/

Các thành phố lớn của Việt Nam cập nhật 2020
Favicon 
khudothivinhomes.com.vn

Các thành phố lớn của Việt Nam cập nhật 2020

Các thành phố lớn của Việt Nam gồm 5 thành phố trực thuộc Trung ương và 78 thành phố trực thuộc tỉnh. Đây là những nơi có kinh tế - xã hội phát triển, tốc độ đô thị hóa cao nên tập trung dân cư sinh sống nhiều hơn so với khu vực khác.