Buy stop là gì?
Buy stop là một lệnh chờ mua nhưng sẽ mua ở mức giá cao hơn so với giá của thị trường hiện tại. Nó được sử dụng bởi các nhà giao dịch tin rằng một khi giá đã phá vỡ ở trên một mức giá nhất định như một mức giá trần hay mức giá kháng cự tồn tại trong quá khứ thì trong một khoảng thời gian giá tài sản sẽ tiếp tục được duy trì mà không giảm và tiếp tục di chuyển cao hơn.
#buystop #hanghoa24
Xem chi tiết tại: https://hanghoa24.com/buy-stop-la-gi/

Buy stop là gì? Cách sử dụng lệnh buy stop hiệu quả
Favicon 
hanghoa24.com

Buy stop là gì? Cách sử dụng lệnh buy stop hiệu quả

Buy stop là một lệnh chờ mua nhưng sẽ mua ở mức giá cao hơn so với giá của thị trường hiện tại. Nó được sử dụng bởi các nhà giao dịch