Sản phẩm phái sinh là gì?
Sản phẩm phái sinh là công cụ tài chính được định giá dựa trên sự biến động dự kiến về giá trị của một tài sản chính gốc như tỷ giả, lãi suất, ngoại hối, tiền tệ hoặc tài sản tài chính khác…
#sanphamphaisinh #hanghoa24
Xem chi tiết tại: https://hanghoa24.com/san-pham....-phai-sinh-va-nhung-

Sản phẩm phái sinh và những cơ hội cho nhà đầu tư Việt - Hàng hóa 24
Favicon 
hanghoa24.com

Sản phẩm phái sinh và những cơ hội cho nhà đầu tư Việt - Hàng hóa 24

Sản phẩm phái sinh là một thuật ngữ mới xuất hiện những năm gần đây tại Việt Nam, một hình thức đầu tư mới đầy hứa hẹn cho các doanh nghiệp