Lão hạc phiên bản lỗi . Cậu vàng là giống chó Siba
https://tube.vhearts.net/watch/o4C5Ajc2i7TVToH