Kinh doanh bất động sản thường chị phát sinh thêm khoảng thuế vãng lai do đầu tư vào dự án tại địa điểm không có đơn vị trực thuộc hoặc trụ sở. Sau đây là tình huống và lời giải đáp của công ty TNHH Đại Lý Thuế Hợp Luật liên quan đến vấn đề này, mời bạn tham khảo qua.
http://hopluat.com/dich-vu-tha....nh-lap-cong-ty/cong-

Công ty đầu tư dự án bất động sản tại khu vực không có trụ sở có đóng thuế vãng lai không? - Công ty TNHH Đại Lý Thuế Hợp Luật
Favicon 
hopluat.com

Công ty đầu tư dự án bất động sản tại khu vực không có trụ sở có đóng thuế vãng lai không? - Công ty TNHH Đại Lý Thuế Hợp Luật

Kinh doanh bất động sản thường chị phát sinh thêm khoảng thuế vãng lai do đầu tư vào dự án tại địa điểm không có đơn vị trực thuộc hoặc trụ sở. Sau đây là tình huống và lời giải đáp của công ty TNHH Đại Lý Thuế Hợp Luật liên quan đến vấn đề này, mời