Bản cáo bạch là gì?
Bản cáo bạch là một lời mời hoặc chào bán để công chúng đăng ký mua chứng khoán của công ty phát hành. Bản cáo bạch thể hiện tất cả thông tin liên quan đến đợt phát hành. Các thông tin được nêu trong bản cáo bạch sẽ gắn liền với các điều khoản thực hiện lời mời hoặc chào bán.
#bancaobach #hanghoa24
Xem chi tiết tại: https://hanghoa24.com/ban-cao-bach-la-gi/

Bản cáo bạch là gì? Tầm quan trọng của bản cáo bạch trong chứng khoán
Favicon 
hanghoa24.com

Bản cáo bạch là gì? Tầm quan trọng của bản cáo bạch trong chứng khoán

Bản cáo bạch là một lời mời hoặc chào bán để công chúng đăng ký mua chứng khoán của công ty phát hành. Bản cáo bạch thể hiện tất cả thông tin liên quan