Quỹ mở là gì?
Qũy mở là quỹ được góp vốn bởi các nhà đầu tư có chung một mục đích, họ cùng nhau góp vốn và lựa chọn ra một tổ chức uy tín gọi là công ty quản lý quỹ – công ty này sẽ thay các nhà đầu tư quản lý vốn và thực hiện các giao dịch trên thị trường chứng khoán.
#quymo #hanghoa24
Xem chi tiết tại: https://hanghoa24.com/quy-mo-la-gi/

Quỹ mở là gì? Đầu tư quỹ mở nào tốt, uy tín, hiệu quả
Favicon 
hanghoa24.com

Quỹ mở là gì? Đầu tư quỹ mở nào tốt, uy tín, hiệu quả

Qũy mở là quỹ được góp vốn bởi các nhà đầu tư có chung một mục đích, họ cùng nhau góp vốn và lựa chọn ra một tổ chức uy tín gọi là công ty quản lý quỹ