Chứng chỉ quỹ là gì?
Chứng chỉ quỹ là một loại chứng khoán xác nhận quyền sở hữu của nhà đầu tư đối với một phần vốn đã góp vào quỹ đầu tư chứng khoán. Mệnh giá chứng chỉ quỹ chào bán công khai đến công chúng là 10.000 VND.
#chungchiquy #hanghoa24
Xem chi tiết tại: https://hanghoa24.com/chung-chi-quy-la-gi