Vốn chủ sở hữu là gì/
Vốn chủ sở hữu là một trong số những nguồn tài trợ thường xuyên của doanh nghiệp. Nó thường được bổ sung từ nhiều nguồn khác nhau trong quá trình hoạt động. Đối với trường hợp công ty ngừng hoạt động, đơn vị sẽ phải thanh toán các khoản nợ cho chủ nợ cùng lương cho người lao động trước, sau đó mới tiến hành chia cho các thành viên theo tỷ lệ góp vốn trước đó.
#vonchusohuu #hanghoa24
Xem chi tiết tại: https://hanghoa24.com/von-chu-so-huu-la-gi

Vốn chủ sở hữu là gì? Cách tính và phân biệt vốn chủ sở hữu
Favicon 
hanghoa24.com

Vốn chủ sở hữu là gì? Cách tính và phân biệt vốn chủ sở hữu

Vốn chủ sở hữu là một trong số những nguồn tài trợ thường xuyên của doanh nghiệp. Nó thường được bổ sung từ nhiều nguồn khác nhau