Bản chất việc phân loại các quy hoạch này dựa vào từng tiêu chí khác nhau như nhóm ngành, không gian… Đảm bảo việc quản lý xây dựng theo quy hoạch thống nhất, đạt hiệu quả cao nhất. Nếu như trước kia các vấn đề quy hoạch được thể hiện riêng lẻ ở các quy định về luật quy hoạch trong nhiều luật chuyên ngành như xây dựng, đất đai,… Hiện nay, đã có công cụ pháp lý đó là Luật Quy hoạch, một đạo luật chung thống nhất cho hoạt động quy hoạch tổng thể.
xem thêm tại : https://360nhadep.com/luat-quy....-hoach-moi-nhat-nam-