1 Năm trước đây ·Dịch ·Youtube

3500 vị oan gia theo đuổi qua 15 đời để báo oán gây ưng thư xương di căn qua phổi. Hóa giải oan gia trái chủ, siêu độ vong linh, hóa giải bùa ngãi, bùa chú, khuyên người ăn chay niệm phật, làm lành lánh dữ. Hướng thiện được vui #huonthientv #ungthu #chuaungthu