Cha mất về nhờ con tu tập siêu độ cho gia tiên, thất tổ cửu quyền bị ngạ quỷ và yêu tinh trong nhà đánh đuổi thậm tệ không muốn cho con cái tu tập cứu vớt cho họ #huonthientv #phapphap #tutap #hoagiai