HGYT – Nhã nhặn và hòa giải để bình tâm nhận ra những gì là chân lý, hay và tốt cho quốc gia dân tộc cũng như xứng đáng nhất để tham dự vào cuộc hội nhập đua hoa đua sắc với hoàn cầu #hoagia https://hoagiai.vn/2011/05/hoa....-giai-noi-nghi-truon