CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 1, 2, 3 – MỆNH ĐỀ IF: CẤU TRÚC & BÀI TẬP

Tóm tắt cấu trúc các loại câu điều kiện
Trong tiếng Anh có 3 loại câu điều kiện chính:

Loại 1: If + S + V(s/es), S + will/can/shall + V(nguyên mẫu)
If I have enough money, I will go to Japan.

Loại 2: If + S + V(quá khứ), S + would/could/might + V(nguyên mẫu)
If I had enough money, I would go to Japan

Loại 3: If + S + had + V3, S + would/could/might + have + V3
If I had had enough money, I would have gone to Japan.

Xem thêm tại: https://baosongngu.vn/cau-dieu-kien/

Câu Điều Kiện loại 1, 2, 3 - Mệnh đề if: Cấu trúc & bài tập
Favicon 
baosongngu.vn

Câu Điều Kiện loại 1, 2, 3 - Mệnh đề if: Cấu trúc & bài tập

Cấu trúc Câu điều kiện loại 1, 2, 3; Mệnh đề If: ✅ Công thức, ngữ pháp và bài tập có đáp án chi tiết ✅ là loại câu được sử dụng rất nhiều