Hiện nay Nhà nước có áp dụng chính sách miễn giảm tiền sử dụng đất đối với một số trường hợp nhất định. Nhiều người vì không hiểu rõ vấn đề này đã "mất oan" một khoản tiền không nhỏ.
Vậy những quy định mới nhất về miễn giảm tiền sử dụng đất như thế nào?

Miễn giảm tiền sử dụng đất trong trường hợp nào? Cách được miễn giảm
Favicon 
nhadatmoi.net

Miễn giảm tiền sử dụng đất trong trường hợp nào? Cách được miễn giảm

Miễn giảm tiền sử dụng đất là chính sách xã hội hỗ trợ rất có lợi. Vậy những đối tượng nào được áp dụng, cách hưởng chính sách miễn giảm tiền sử dụng đất?