Chia sẻ Phật pháp sự màu nhiệm qua tu tập pháp môn niệm Phật - Tịnh độ P1. Phật tử tham gia tu tập cùng đạo tràng online đã cảm nhận được những kết quả kỳ diệu giúp siêu độ về Tây phương cực lạc quốc cho oan gia trái chủ, thất tổ cửu quyền, cục đất đai #niemphat #sieudovonglinh #hoagiaioangia #tutap #huongthientv https://youtu.be/R3YbCN42rSs