Siêu độ chúng sanh cõi vô hình về Tây phương cực lạc 1 sáng chủ nhật, ngày 21 tháng 6 năm 2020. Lời khai thị cảm động rơi nước mắt của vong linh cõi địa ngục trước khi được siêu về Cực lạc