Điều kiện DAP là gì? Những điểm cần lưu ý trong điều kiện DAP?
https://maitranspro.com/tin-tu....c/dieu-kien-dap-la-g
#dap #DAP_là_gì #điều_kiện_DAP

Điều kiện DAP là gì? Điểm cần lưu ý trong điều kiện DAP của Incoterms?
Favicon 
maitranspro.com

Điều kiện DAP là gì? Điểm cần lưu ý trong điều kiện DAP của Incoterms?

Điều kiện DAP có thể sử dụng cho mọi phương thức vận tải và có thể sử dụng khi có nhiều phương thức vận tải tham gia. Vận điều kiện DAP là gì?