Nếu bạn chưa quen với việc chăm sóc hồ bơi nước mặn, bạn có thể không biết nước thực sự được khử trùng bằng clo. https://stackoverflow.com/users/10096780/seapoolvn
https://instructables.com/member/seapoolvn/
https://blackplanet.com/seapoolvn
https://spark.adobe.com/page/fXC671nCQjkia/