Tại sao cô Phật tử nhắm mắt lại hay bị oán gia trái chủ phun nước vào mặt và cách hóa giải oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp qua phương pháp tu tập theo pháp môn Tịnh độ, niệm Phật để chữa bệnh, hóa giải oan gia, nghiệp chướng, mau chóng thoát khổ được vui nơi chốn Tây Phương Cực Lạc. Trường hợp của cô Phật tử Lê Thị Thành chia sẻ ngày 28/6/2020 #oangia #hoagiaioangia #tutap #niemphat &t=195s