Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/07/2020 quy định về thời gian bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử như sau: Những nội dung về hóa đơn, chứng từ điện tử sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2022. Như vậy lộ trình chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử bắt buộc tại các đơn vị kinh doanh, doanh nghiệp có bị thay đổi hay không?http://hopluat.com/tu-van-thue....-ke-toan/lo-trinh-tr