http://sieusach.info/cong-suat-phan-khang-la-gi/

Công suất phản kháng là gì? Khái niệm công suất phản kháng Q | SẠCH
Favicon 
sieusach.info

Công suất phản kháng là gì? Khái niệm công suất phản kháng Q | SẠCH

Trong hệ thống lưới điện tồn tại hai loại công suất khác nhau đó là công suất hữu dụng P và công suất phản kháng Q. Vậy còn công suất phản kháng là gì