E làm j đã có ngiu , e còn đang sợ ế đây nè

image