1 w ·Translate

Thao túng thị trường chứng khoán là gì?
Đây là một hành vi gian lận để làm tăng hoặc giảm giá cổ phiếu nhằm mục đích trục lợi trên cơ sở thua lỗ của người tham gia khác trên thị trường. Nó bao gồm các hành vi cố ý gây tác động tới thị trường bằng việc vận dụng quy luật cung cầu hay những hành vi nhân tạo khác để tác động lên giá chứng khoán.
#thaotungthitruongchungkhoan #hanghoa24
Xem chi tiết tại: https://hanghoa24.com/thao-tun....g-thi-truong-chung-k

Thao túng thị trường chứng khoán là gì? Bị xử lý ra sao?
Favicon 
hanghoa24.com

Thao túng thị trường chứng khoán là gì? Bị xử lý ra sao?

Đây là một hành vi gian lận để làm tăng hoặc giảm giá cổ phiếu nhằm mục đích trục lợi trên cơ sở thua lỗ của người tham gia khác