đầu tiên, chúng ta hãy cùng Phân tích về giới từ “in” trong chủ điểm ngữ pháp bí quyết tiêu dùng “on, in, at”. Trong những giới từ tiếng Anh đi với những từ chỉ địa điểm và thời gian, giới từ “in” mang phạm vi to nhất, thường có tính chung chung, rộng rãi. https://patadovietnam.edu.vn/b....log/vocab-grammar/ba