- những từ hạn định hay chỉ định từ là các từ thường được đặt trước những danh từ xác định để chỉ một người/sự việc/sự vật cụ thể hoặc đặc trưng mà bạn đang nói tới.

Là cái từ hạn định trong tiếng Anh còn có tên gọi khác là tính từ sở hữu. Chúng được tiêu dùng để chỉ việc ai ấy đang “sở hữu” 1 cái gì khác. Từ hạn định có bao gồm: “your”, “my”, “her”, “his”, “its”, “their”. Our”

https://patadovietnam.edu.vn/b....log/vocab-grammar/tu