Hầu hết các Doanh nghiệp đều không thể tránh khỏi tình huống thanh tra thuế hoặc kiểm tra thuế từ Cơ quan thuế. Trong trường hợp nhận được thông báo sơ lược về kế hoạch và nội dung thanh tra, kế toán Doanh nghiệp cần chuẩn bị kỹ lưỡng để tránh thiệt hại và tổn thất cho Doanh nghiệp. Vậy có nguyên tắc chung nào khi làm việc với Cơ quan thuế hay không? Công ty TNHH Đại Lý Thuế Hợp Luật đề xuất với Quý Doanh nghiệp một số lưu ý sau.

http://hopluat.com/tu-van-thue....-ke-toan/lam-sao-lam

Làm sao làm việc với Cơ quan thuế thuận lợi khi có thông báo quyết toán thuế? - Công ty TNHH Đại Lý Thuế Hợp Luật
Favicon 
hopluat.com

Làm sao làm việc với Cơ quan thuế thuận lợi khi có thông báo quyết toán thuế? - Công ty TNHH Đại Lý Thuế Hợp Luật

Hầu hết các Doanh nghiệp đều không thể tránh khỏi tình huống thanh tra thuế hoặc kiểm tra thuế từ Cơ quan thuế. Trong trường hợp nhận được thông báo sơ lược về kế hoạch và nội dung thanh tra, kế toán Doanh nghiệp cần chuẩn bị kỹ lưỡng để tránh thiệt