Khái niệm học đi đôi với hành là khái niệm mà nền giáo dục ngay nay luôn hướng tới để tạo nên nền đào tạo tốt nhất, hoàn thiện về cả lí thuyết lẫn thực tiễn cho việc học tập hiện nay.

http://truongtuthucuytintaitph....cm.over-blog.com/vi-