https://sieure.org/mot-nguoi-c....o-tien-do-hay-khong-

Một người có tiền đồ hay không, nhìn vào điểm này là biết rõ | Siêu rẻ Magazine |
Favicon 
sieure.org

Một người có tiền đồ hay không, nhìn vào điểm này là biết rõ | Siêu rẻ Magazine |

Điều mấu chốt để xem tiền đồ của một người chính là xem xét người đó có hay không đại khí, đại khí mới chính là điểm trọng yếu quyết định tiền đồ của một người.