Sử dụng toàn bộ nội dung của túi khi mở. Nếu bất kỳ hạt lắng xuống đáy hồ bơi, sử dụng bàn chải để phân tán. Thêm liều lượng khuyến cáo của sản phẩm này trong giờ buổi tối trong khi bơm lọc đang hoạt động.
http://ndci.com/UserProfile/ta....bid/107/UserId/1936/
http://knowledge.thinkingstorm.....com/UserProfile/tab
https://www.gapyear.com/members/quanbeboi/
http://www.coastalhealthinstit....ute.com/UserProfile/