Gia trong rang Implant - Mat rang co nen trong Implant som?

Gia trong rang Implant giao dong tu 15.5 trieu den 39 trieu dong/ rang Implant hoan chinh. Chi phi trong rang Implant tuy thuoc phan lon vao vat lieu cay ghep, loai cay ghep (don le hay toan ham).

Gia trong rang Implant khi mat mot vai rang va toan ham la bao nhieu?
Mot so yeu to anh huong den gia trong rang tai cac nha khoa chuyen sau
Tai sao gia trong rang Implant lai nhinh hon nhu vay?

Tham khao bai viet duoi day de giai dap thac mac: https://kenh14.vn/gia-trong-ra....ng-implant-mat-rang-

Giá trồng răng Implant - Mất răng có nên trồng Implant sớm?
Favicon 
kenh14.vn

Giá trồng răng Implant - Mất răng có nên trồng Implant sớm?

Giá trồng răng Implant giao động từ 15.5 triệu đến 39 triệu đồng/ răng Implant hoàn chỉnh. Chi phí trồng răng Implant tùy thuộc phần lớn vào vật liệu cấy ghép, loại cấy ghép (đơn lẻ hay toàn hàm).